Publicaties

Onderstaand een aantal belangrijke brondocumenten over privacywetgeving. Bijvoorbeeld relevante wetsteksten, kamerstukken, richtsnoeren en beleidsregels.

Beleidsregels meldplicht datalekken

Alle bedrijven en overheden die persoonsgegevens verwerken zijn vanaf 1 januari 2016 verplicht om een ernstig datalek direct te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De beleidsregels helpen organisaties bij het bepalen of er sprake is van een datalek dat zij moeten melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel aan de betrokkenen.

Klik hier om te bekijken

Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2016

Publicatie in de staatscourant van 15 december 2015 van de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot het opleggen van bestuurlijke boetes.

Klik hier om te bekijken

Richtsnoeren Autoriteit Persoonsgegevens

Deze richtsnoeren van de Autoriteit Persoonsgegevens verschaffen duidelijkheid over het toepassen van de Wet bescherming persoonsgegevens in een internetomgeving en leggen uit hoe de Autoriteit Persoonsgegevens bij het onderzoeken en beoordelen van beveiliging van persoonsgegevens de beveiligingsnormen uit de Wet bescherming persoonsgegevens toepast.

Algemene Verordening Gegevensbescherming: officiële tekst

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) treedt eind mei 2016 in werking op de twintigste dag na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. Zij is van toepassing met ingang van 25 mei 2018. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Klik hier om te bekijken

Cookiewet (artikel 11.7a van de telecommunicatiewet)

Publicatie op overheid.nl van de actuele tekst van de cookiewet (artikel 11.7a van de telecommunicatiewet).

Klik hier om te bekijken

Memorie van toelichting bij de aanpassing van de cookiewet

Publicatie op overheid.nl van de memorie van toelichting bij de aanpassing van de cookiewet voor cookies die geen of slechts geringe gevolgen hebben voor de privacy van de internetgebruiker.

Klik hier om te bekijken

e-Privacy verordening: voorstel 10 januari 2017

De e-Privacy verordening vervangt de e-Privacyrichtlijn uit 2002 en regelt de bescherming van het recht op privacy, waaronder persoonsgegevens, in de sector elektronische communicatie. De richtlijn bevat onder meer regels over de vertrouwelijkheid van communicatie en cookies en vervangt de cookiewetgeving zoals vastgelegd in artikel 11.7a van de telecommunicatiewet.

Klik hier om te bekijken

Opinie van Europese toezichthouders op toestemmingsvereiste voor cookies

Opinie van de gezamenlijke Europese privacy toezichthouders (Artikel 29 werkgroep) over uitzonderingen op de toestemmingsvereiste voor het plaatsen van cookies.

Klik hier om te bekijken

Wet bescherming persoonsgegevens, de wettekst

Publicatie op overheid.nl van de actuele tekst van de wet bescherming persoonsgegevens.

Klik hier om te bekijken