Algemene Verordening Gegevensbescherming: officiële tekst

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) treedt eind mei 2016 in werking op de twintigste dag na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. Zij is van toepassing met ingang van 25 mei 2018. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Klik hier om te bekijken